วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน

อาทิตย์ที่ 1 

วันพุธ 16/05/55

ประชุมผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เกี่ยวกับการวางแผนปฏิบัติงานในโรงเรียน และได้ถือโอกาสนี้ในการแนะนำตัวสมาชิกนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูทุกคน ทุกสาขาวิชาอย่างเป็นทางการ รวมทั้งมอบตัวนักศึกษาให้กับครูพี่เลี้ยงในแต่ละหมวด

วันพฤหัส 17/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- พบอาจารย์พี่เลี้ยงรับตารางสอน
ภาคบ่าย
- พบนักเรียนคาบแรก
- ช่วยอาจารย์พี่เลี้ยงจัดห้องหมวดภาษาอังกฤษ

วันศุกร์ 18/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- พบอาจารย์พี่เลี้ยง
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
- รับฟังข้อคิดเห็นจากครูพี่เลี้ยง

อาทิตย์ที่ 2

วันจันทร์ 21/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
- รับฟังข้อคิดเห็นจากครูพี่เลี้ยง
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน

วันอังคาร 22/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- พบอาจารย์ฝ่ายแนะแนวเพื่อมอบหมายคาบสอนวิชาแนะแนว 1 คาบ/สัปดาห์
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธ 23/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน
- เข้าชุมนุมตามครูพี่เลี้ยง
เข้าคาบลูกเสือ-เนตรนารี

วันพฤหัสบดี 24/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน

วันศุกร์ 25/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าคาบโฮมรูม ม. 4/1
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน

อาทิตย์ที่ 3

วันจันทร์ 28/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13

วันอังคาร 29/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน
ภาคบ่าย
- เข้าสอวิชาแนะแนวนักเรียนชั้น ม. 2/7
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธ 30/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน
- เข้าชุมนุมตามครูพี่เลี้ยง
เข้าคาบลูกเสือ-เนตรนารีช่วยแบ่งกลุ่มนักเรียนม.ต้น

วันพฤหัสบดี 31/05/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน

วันศุกร์ 01/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าคาบโฮมรูม ม. 4/1
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน

ส่งนักเรียนกลับบ้าน

อาทิตย์ที่ 4

วันจันทร์ 04/06/55
- โรงเรียนปิด
วันอังคาร 05/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน
ภาคบ่าย
- เข้าสอวิชาแนะแนวนักเรียนชั้น ม. 2/7
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธ 06/06/55
- ไปประชุมเรื่องเงินกู้ที่มหาวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี 07/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน

วันศุกร์ 08/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าคาบโฮมรูม ม. 4/1
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

อาทิตย์ที่ 5

วันจันทร์ 11/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
- ช่วยงานฝ่ายการเงิน
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13

วันอังคาร 12/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยงานฝ่ายบริการ
ภาคบ่าย
- เข้าสอนวิชาแนะแนวนักเรียนชั้น ม. 2/7
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธ 13/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
- ช่วยครูทำกิจกรรมสันทนาการในการประชุมระดับ ม. 3

วันพฤหัสบดี 14/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13

วันศุกร์ 15/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าคาบโฮมรูม ม. 4/1
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
ภาคบ่าย

ส่งนักเรียนกลับบ้าน

อาทิตย์ที่ 6

วันจันทร์ 18/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
- ช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
- ช่วยครูจัดกิจกรรมสันทนาการในการประชุมระดับ ม. 4

วันอังคาร 19/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- ช่วยงานฝ่ายบริหารทั่วไป
ภาคบ่าย
- ไปลงนามเงินกู้ที่มหาลัย

วันพุธ 20/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
- ช่วยฝ่ายแนะแนวซ้อมนักเรียนรับทุนการศึกษา

วันพฤหัสบดี 21/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าร่วมกิจกรรมวันครู จัดระเบียบนักเรียนรับทุนการศึกษา และช่วยถ่ายรูปกิจกรรม
ภาคบ่าย
รวมตัวในแต่ละคณะสี ของกีฬาอำเภอ

วันศุกร์ 22/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าคาบโฮมรูม ม. 4/1
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายวิชาการ

ส่งนักเรียนกลับบ้าน

อาทิตย์ที่ 7

วันจันทร์ 25/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
- ช่วยงานฝ่ายวิชาการ
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13

วันอังคาร 26/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
- ช่วยงานฝ่ายวิชาการ
ภาคบ่าย
- เข้าสอนวิชาแนะแนวนักเรียนชั้น ม. 2/7
ส่งนักเรียนกลับบ้าน

วันพุธ 27/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
- ช่วยงานฝ่ายวิชากการ
- เข้าร่วมประชุมและซ้อมกิจกรรมกีฬาสี

วันพฤหัสบดี 28/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/6
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/5
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
เข้าสอนแทน นักเรียนชั้น ม. 1/2

วันศุกร์ 29/06/55
ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าคาบโฮมรูม ม. 4/1
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 2/13
เข้าสอนนักเรียนชั้น ม. 4/7
ภาคบ่าย
เข้างานฝ่ายวิชาการ
- เป็นกรรมการในการให้คะแนนการซ้อมกีฬาของแต่ละคณะสี

อาทิตย์ที่ 9

วันเสาร์ 14/07/55


ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
เข้าช่วยงานตามฝ่ายต่างๆ

อาทิตย์ที่ 11

วันเสาร์ 28/07/55


ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
เข้าช่วยงานตามฝ่ายต่างๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมยุวกาชาด

อาทิตย์ที่ 13

วันเสาร์ 11/08/55


ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- กิจกรรมวัน ASEAN DAY
- เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
เข้าช่วยงานตามฝ่ายต่างๆ

อาทิตย์ที่ 15

วันเสาร์ 25/08/55


ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
ภาคบ่าย
เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
เข้าช่วยงานตามฝ่ายต่างๆ
- เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมของนักเรียน


อาทิตย์ที่ 17

วันเสาร์ 08/09/55


ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
- เข้าช่วยงานตามฝ่ายต่างๆ


อาทิตย์ที่ 19

วันเสาร์ 22/09/55


ภาคเช้า
- ควบคุมนักเรียนทำเวรความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
- เข้าชี้แจงแนวข้อสอบปลาย
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนตามชั้นที่ต้องรับผิดชอบ
- ให้นักเรียนส่งงานที่ค้างๆอยู่

อาทิตย์ที่ 20

วันเสาร์ 29/09/55


ภาคเช้า
- คุมสอบตามที่ได้รับมอบหมาย
- เดินข้อสอบ
- รวบรวมคะแนนของนักเรียน
- ตัดเกรด
- ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ตารางสอนที่ได้รับมอบหมาย นักเรียนชั้น ม. 2/7, 2/13 และ ม. 4/5, 4/6, 4/7
โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

วัน
พบครู
พ่อ/แม่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
8.00-8.30
8.30-9.20
9.20-10.10
10.10-11.00
11.00-11.50
11.50-12.40
12.40-13.30
13.30-14.20
14.20-15.10
15.10-16.00


31101
. 4/6
325
22101
.2/13
218


แนะแนว
.2/731101
. 4/7
325
31101
. 4/5
325


พฤ


31101
. 4/6
325

31101
. 4/5
325

22101
.2/13
124


22101
.2/13
222
31101
. 4/7
325